Проблемалық қарызды реттеу
Call-center +7 (7172) 79-63-63

Берешекті реттеу шарттары мен тәртібі және төлемге қабілетсіз лизинг алушыға/қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар


Берешекті реттеу шарттары мен тәртібі

Міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешек пайда болған жағдайда, лизинг алушы/Қарыз алушы қоғамға келуге және (немесе) жазбаша нысанда не лизинг/қарыз шартында көзделген тәсілмен шарт бойынша міндеттемені орындаудың мерзімі өтіп кетуінің себептері, кірістері және оның өзгерістер енгізу туралы өтінішін негіздейтін басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын өтінішті ұсынуға құқылы в шарт талаптары, оның ішінде байланысты:

1) Негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемді кейінге қалдыру;
2) Төлемдерді өтеу кестесін өзгерту (ұзарту);
3) Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл), комиссияларды және өзге де төлемдерді есептен шығару арқылы;
4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және шарттың талаптарына қайшы келмейтін өзге де тәсілдер.

Қоғамның шарт талаптарына енгізілген өзгерістерді қарауы

Қоғам ішкі актілерде және қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен және мерзімдерде уәкілетті органның (лардың) отырысында лизинг/қарыз шартының талаптарына ұсынылған өзгерістерді жазбаша нысанда не лизинг/қарыз шартында көзделген тәсілмен қарайды және лизинг алушыға/қарыз алушыға туралы хабарлайды:

1) Лизинг/қарыз шартының талаптарына ұсынылған өзгерістерді мақұлдау туралы;
2) Лизинг/қарыз шартының талаптарын өзгерту жөніндегі өз ұсыныстарын (қажет болған жағдайда Қоғамның қайта құрылымдауды ұсынуы туралы шешім қабылдауы үшін құжаттардың тиісті тізбесі сұратылуы мүмкін);
3) Осындай бас тартудың себептерінің дәлелді негіздемесін көрсете отырып, лизинг/қарыз шартының талаптарын өзгертуден бас тартқан жағдайларда жүзеге асырылады.

Борышкер талаптарды орындамаған жағдайда кредитор қабылдайтын шаралар

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына және шарттардың талаптарына сәйкес, лизинг алушының/Қарыз алушының міндеттемелері орындалмаған және/немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, Қоғам белгіленген тәртіппен құқылы:

1) Кез келген уақытта (оның ішінде лизинг алушыға/қарыз алушыға алдын ала жазбаша талап жіберілмей) шарт бойынша лизинг алушының/қарыз алушының мерзімі өткен берешегінің барлық сомаларын (негізгі борыш, сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұлдар), лизинг алушының бұзуына байланысты тиісінше құжатталған, негізделген шығыстар мен залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) кез келген валютада есептен шығаруға құқылы./лизинг алушының/қарыз алушының кез келген банктік шоттарын тікелей дебеттеу және (немесе) лизинг алушының/қарыз алушының банктік шоттарына ұсыну жолымен, Қазақстан Республикасындағы немесе одан тыс жерлердегі кез келген банктерде (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда), оларды орындау үшін лизинг алушының/қарыз алушының акцептін талап етпейтін лизинг алушының/қарыз алушының шоттарынан ақшаны алып қою (есептен шығару) туралы төлем немесе өзге де құжаттар;
2) Лизингтік қаржыландыру/қарыз сомасын, сыйақыны, айыппұлдарды (тұрақсыздық айыбын), индекстеуді және қосымша шығыстар сомасын қайтаруды талап ете отырып, лизинг/қарыз шартын біржақты бұзу туралы мәлімдеуге;
3) Шектеу сипатындағы шараларды жүргізуге-лизинг нысанасын пломбалауды және/немесе лизинг нысанасын уақытша алып қоюды жүзеге асыруға;
4) Лизинг нысанасын, оның ішінде сот тәртібімен талап етуге;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) лизинг/қарыз шартының талаптарында көзделген кез келген шараларды қолдануға, оның ішінде лизинг/қарыз шартын орындау талаптарын өзгертуге, лизинг/қарыз шарты бойынша берешек сомасын өндіріп алу туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге, сондай-ақ кепілге салынған мүлікті соттан тыс немесе сот тәртібімен өндіріп алуға құқылы.